01.
İş güvenliği

İş Güvenliği Uzmanlarının Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çal.

devamı..
02.
İşyeri hekimliği

İşyeri Hekiminin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Yükümlülükleri ile Çalışma Usûl ve Esasları

devamı..
03.
RiskAnalizi

Risk değerlendirmesi; tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme

devamı..
04.
TemelİSG Eğitimleri

İşveren, çalışanlarına asgari aşağıda belirtilen konuları içerecek şekilde iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin verilmesini

devamı..

Ortak Sağlık Birimi Hakkında:


Günümüzde İş Sağlığı ve Güvenliği

         İş sağlığı ve güvenliği konusu çalışma hayatının en temel konularından biridir.

Dünya Çalışma Örgütü tahminlerine göre, dünya üzerinde 3 milyar civarında iş gücü bulunuyor. Her yıl dünya üzerinde yaklaşık 340 milyon çalışan iş kazası geçiriyor ve 160 milyon çalışan/eski çalışan da meslek hastalıklarına maruz kalıyor. Toplamda 2,3 milyon çalışan iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu hayatını kaybediyor.

Avrupa ülkelerinde ise iş kazası ve meslek hastalıkları sonucu yılda 5.500 kişi hayatını kaybediyor, 75.000 kişi sürekli çalışamaz duruma geliyor. Bunun sonucunda da 149 milyon iş günü ve 20 milyar Euro’luk maddi kaybın meydana geldiği rapor ediliyor.

Hem manevi hem de maddi olarak bu kayıpların önlenebilmesi için artık tüm dünyada iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım önlemler alınması gerekiyor.   

Tanım
         Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB), İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile tanımlanmış; her türlü iş yerine, iş yeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelini sağlayan kuruluşlardır.
 
         OSGB’lerle ulaşmak istenen hedefler;
 • İSG hizmetlerinin düzenlenmesi ve kurumsallaşması,
 • İş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanları ile işverenlerin Bakanlık kontrolünde kaliteli ve güvenceli bir şekilde bir araya gelmesi,
 • İSG hizmetlerine erişimin artırılması, standartlaştırılması ve yaygınlaştırılması,
 • İş kazalarını ve meslek hastalıklarını asgari düzeye indirmek ve “güvenlik kültürü”nün oluşturulması.
olarak özetlenebilir. 
Kuruluşların Tehlike Sınıfları

         Şirketinizin içinde bulunduğu tehlike sınıfını, aşağıda bulunan az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli işler listelerinde bulunan faaliyet alanlarından şirketinizi en iyi ifade edeni bularak öğrenebilirsiniz. Bu liste 29 Mart 2013 Tarih ve 28602 Sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği’nden alınmıştır.

Tabloyu görüntülemek için tıklayınız

Cezalar
Maliye Bakanlığı Tarafından Belirlenen Yeniden Değerleme Oranına Göre Hesaplanmış
 
6331 Sayılı İSG Kanunu’ndaki İdari Para Cezaları için tıklayınız
Faydalar
         İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlık hizmetlerinin işveren tarafından karşılanıyor olmasının firmaya maliyeti; aynı hizmetlerin bir Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden alınmasından daha fazladır. Bu hizmetlerin Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nden alınması durumunda firmanın iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı için ödemekle yükümlü olduğu; 
 • SGK ve gelir vergisi ödemeleri,
 • İhbar ve kıdem tazminatı sorumlulukları,
 • Yıllık ücretli izin sorumlulukları
Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından karşılanır ve firma yıl boyu kesintisiz hizmet alır.
 
 •          Firmaların kendi iş sağlığı ve güvenliği birimlerini kurmaları halinde, belirlenmiş ölçüdeki oda alanlarını bulundurma zorunluluğu ortadan kalkar. 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği’nde belirtilen “Asgari Malzeme Listesi” bulundurma zorunluluğu ortadan kalkar.
 • Firmanın eksiklik ve gereklilikleri profesyonel bir kadro tarafından giderilir. Hizmet kalitesi artar. 
 • Gerekli hallerde (hastalık veya özel sebepler) işe gelemeyen personel yerine aynı niteliklere haiz başka bir personel görevi yürütür, zaman kaybı olmaz.
 • Tecrübeli bir ekip, cezai ve hukuki sorumlulukların takibi ve denetlemesi için danışmanlık ve rehberlik hizmeti verir.
 • Halihazırda devam eden iş yeri sağlığı ve güvenliği uygulamalarının geliştirilerek sürekliliğini sağlar.
 • Tüm hizmetlerin tek bir çatı altında verilmesini, ortak bir disiplinle yürütülmesini ve sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir parçası olan iş sağlığı ve güvenliği kazanımlarının en üst düzeyde olmasını sağlar.
 • İşin sürdürülebilirliği OSGB çalışanları tarafından sağlanır. 
 • Hizmet verilen tüm kurumlarda haftalık, aylık ve yıllık hasta istatistikleri tutulur.
 • İstenilen zamanlarda İnsan Kaynakları Departmanı’ na raporlama yapılır. 
 • Çalışanların sağlık ve çalışma ortamının gözetimine ait bütün bilgiler işveren adına istenen formatta kayıt altına alınır, gizlilik ilkeleri dahilinde saklanır ve işveren adına bakanlıklar ile ilgili tüm yasal süreçler takip edilerek işverene raporlama yapılır.